mobiBanner

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 

Wzór regulaminu Kursów rysunkowych/projektowych dla młodzieży oraz dorosłych

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 2. Zajęcia:..............................obejmują spotkania w wymiarze …..........  godzin zegarowych, raz w tygodniu zgodnie z planem pracowni. Koszt 1 spotkania wynosi …..............

 3. Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę za miesiąc z góry, przelewem do dnia 10-go każdego miesiąca
  na konto firmy:
  "AKADEMIA TALENTÓW", UL. L. STAFFA 13 C/10, 81-597 GDYNIA
  nr 43 1140 2004 0000 3502 4790 9422 – mBank).

  Brak terminowych wpłat jest podstawą do skreślenia z listy uczestników.

 4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ( bez względu na przyczynę), uczniowi nie przysługuje zwrot /odliczenie wniesionej opłaty.

 5. Nieobecności można odrobić z inną grupą, we wskazanym przez prowadzącego terminie. Jeżeli uczestnik dwukrotnie odmówi uczestnictwa w zaproponowanym dniu, nieobecność traktuje się jako odpracowaną
  (pod warunkiem, że prowadzący powiadomi o wolnym miejscu, do godz. 10.00 w dniu, w którym jest możliwość odrobienia nieobecności- dotyczy zajęć od pn. do pt. oraz najpóźniej w piątek- dotyczy zajęć w soboty.)

 6. Uczestnik w miarę możliwości, powinien powiadomić prowadzącego o planowanej nieobecności, przed rozpoczęciem zajęć, tak by umożliwić odrobienie nieobecności innej osobie. (SMS na numer telefonu kontaktowego: 502-586-617 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika). Jeżeli uczeń nie powiadomi o swojej nieobecności na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, nie przysługuje mu prawo do odrobienia nieobecności.

 7. Jeżeli zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych lub z winy prowadzącego, kwota za nieodbyte spotkanie, zostaje odliczona od opłaty za kolejny miesiąc.

 8. Akademia Talentów zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub z przyczyn losowych.
 9. Reprodukcje prac wykonanych przez uczestników podczas zajęć lub przygotowanych w domu
  i przedstawionych w pracowni do korekty, mogą być zachowane w archiwum pracowni. Pracowni przysługuje prawo do wykorzystywania powyższych reprodukcji w działalności edukacyjnej, materiałach i publikacjach wydawanych przez pracownię oraz do kampanii reklamujących działalność „Akademii Talentów”.

 10. Każdego Uczestnika chcącego zrezygnować z dalszej nauki, obowiązuje miesięczne wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie składa osoba, która podpisała regulamin.


Akceptuję regulamin:.................................................................................
Data oraz czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych
oraz średnich).

Imię i nazwisko uczestnika:......................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna............................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................
telefon kontaktowy oraz e-mail:...............................................................................................................
opcjonalnie numer telefonu niepełnoletniego uczestnika..................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę: „AKADEMIA TALENTÓW”, reprezentowaną przez Dorotę Kunicką-Pawlicką (właściciela firmy), z siedzibą w Gdyni przy ul. L.Staffa 13c/10 81-597, moich danych osobowych zawartych w regulaminie zajęć, w celach związanych z realizacją usługi oraz wynikających z tego obowiązków prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych-RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia nauki na zajęciach organizowanych przez firmę AKADEMIA TALENTÓW. Jednocześnie informuję, że powyższe dane nie będą nigdy wykorzystywane do innych celów, niż wyżej wymienione.
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu czy cofnięcia zgody.
Imię i nazwisko uczestnika: …..….........................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (jeśli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią): ....................................................
Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego: ….....................................................


Wypełniają rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników (proszę niepotrzebne skreślić):

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne powroty mojego dziecka z zajęć:….....................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na opuszczanie przez dziecko pracowni w trakcie trwania zajęć
( w przypadku np. jednorazowej konieczności wyjścia wcześniej):
….......................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna