-REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 

Wzór regulaminu Kursów rysunkowych/projektowych dla młodzieży oraz dorosłych

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 2. Zajęcia:..............................obejmują spotkania w wymiarze …..........  godzin zegarowych, raz w tygodniu zgodnie z planem pracowni. Koszt 1 spotkania wynosi …..............

 3. Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę za miesiąc z góry, przelewem do dnia 10-go każdego miesiąca
  na konto firmy:
  "AKADEMIA TALENTÓW", UL. L. STAFFA 13 C/10, 81-597 GDYNIA
  nr 43 1140 2004 0000 3502 4790 9422 – mBank).

  Brak terminowych wpłat jest podstawą do skreślenia z listy uczestników.

 4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ( bez względu na przyczynę), uczniowi nie przysługuje zwrot /odliczenie wniesionej opłaty.

 5. Nieobecności można odrobić z inną grupą, we wskazanym przez prowadzącego terminie. Jeżeli uczestnik dwukrotnie odmówi uczestnictwa w zaproponowanym dniu, nieobecność traktuje się jako odpracowaną
  (pod warunkiem, że prowadzący powiadomi o wolnym miejscu, do godz. 10.00 w dniu, w którym jest możliwość odrobienia nieobecności- dotyczy zajęć od pn. do pt. oraz najpóźniej w piątek- dotyczy zajęć w soboty.)

 6. Uczestnik w miarę możliwości, powinien powiadomić prowadzącego o planowanej nieobecności, przed rozpoczęciem zajęć, tak by umożliwić odrobienie nieobecności innej osobie. (SMS na numer telefonu kontaktowego: 502-586-617 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika). Jeżeli uczeń nie powiadomi o swojej nieobecności na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, nie przysługuje mu prawo do odrobienia nieobecności.

 7. Jeżeli zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych lub z winy prowadzącego, kwota za nieodbyte spotkanie, zostaje odliczona od opłaty za kolejny miesiąc.

 8. Akademia Talentów zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub z przyczyn losowych.
 9. Reprodukcje prac wykonanych przez uczestników podczas zajęć lub przygotowanych w domu
  i przedstawionych w pracowni do korekty, mogą być zachowane w archiwum pracowni. Pracowni przysługuje prawo do wykorzystywania powyższych reprodukcji w działalności edukacyjnej, materiałach i publikacjach wydawanych przez pracownię oraz do kampanii reklamujących działalność „Akademii Talentów”.

 10. Każdego Uczestnika chcącego zrezygnować z dalszej nauki, obowiązuje miesięczne wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie składa osoba, która podpisała regulamin.


Akceptuję regulamin:.................................................................................
Data oraz czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych
oraz średnich).

Imię i nazwisko uczestnika:......................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna............................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................
telefon kontaktowy oraz e-mail:...............................................................................................................
opcjonalnie numer telefonu niepełnoletniego uczestnika............................................................................


Wypełniają rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników (proszę niepotrzebne skreślić):

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne powroty mojego dziecka z zajęć:….....................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na opuszczanie przez dziecko pracowni w trakcie trwania zajęć
( w przypadku np. jednorazowej konieczności wyjścia wcześniej):
….......................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna